Luchtfoto_Tuinwijk_ca_1955Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerp-bestemmingsplan Paddepoel, Selwerd en Tuinwijk met ingang van 28 mei 2009 gedurende zes weken ter inzage ligt bij:

Het Loket Bouwen en Wonen van de dienst Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken, Ged. Zuiderdiep 98 te Groningen, op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur, en
het Gemeentelijk Informatiecentrum GIC, Kreupelstraat 1 (Prefectenhof), op maandag van 13.00 tot 16.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur, op donderdag bovendien van 18.00 - 20.00 uur.

Exemplaren van het ontwerp-bestemmingsplan en de bijbehorende stukken zijn op bovenvermelde adressen verkrijgbaar tegen betaling van € 15,- per stuk.


(Door redactie)
Het ontwerpplan kan tevens digitaal worden ingezien en gedownload.

Dit ontwerp-bestemmingsplan komt in de plaats van een aantal bestaande bestemmingsplannen die verouderd zijn. Voor de Tuinwijk geldt tot op heden geen bestemmingsplan. Het gebied van dit nieuwe plan wordt begrensd door het Reitdiep in het westen, de noordelijke ringweg in het noorden en de spoorlijn Groningen-Delfzijl/Roodeschool in het oosten en zuiden. Buiten het plan zijn gelaten het winkelcentrum Paddepoel (inclusief de bebouwing ten zuiden daarvan aan de Pleiadenlaan), de Trefkoellocatie en het gebied direct ten westen van de Bessemoerstraat. Voor deze locaties zullen aparte bestemmingsplannen worden gemaakt.

Het nieuwe plan is voornamelijk een ‘beheerplan': het legt de bestaande situatie vast. Wel met enige flexibiliteit voor toekomstige bouw- en verbouwplannen van bewoners, ondernemers en instellingen in dit gebied. De stedenbouwkundige plannen voor Paddepoel Zuidwest en Zuidoost en Achter de Reitdijk zijn in het bestemmingsplan (al dan niet geheel) opgenomen. Voor Bottelroosstraat 5 wordt nieuwbouw mogelijk gemaakt voor woon- en maatschappelijke functies.
Het ontwerp wijkt op een aantal onderdelen af van het voorontwerp dat in het kader van de inspraakprocedure ter inzage heeft gelegen van 9 oktober tot en met 5 november 2008. De belangrijkste zijn het opnemen van wijzigingsbevoegdheden voor de locaties Blauwbörgje, het gebied direct ten noorden daarvan, en Paddepoel Zuidoost. Verder is voor de bouwlocatie Plutolaan nu een uit te werken woonbestemming opgenomen. Voor de moskee in Park Selwerd wordt de mogelijkheid geboden een nieuw gebouw in twee bouwlagen te realiseren. Daarnaast zijn kleinere wijzigingen verwerkt in het ontwerpplan naar aanleiding van inspraak en vooroverleg met instanties van provincie en rijk, alsmede enkele van juridisch-technische aard.

Vanaf 28 mei 2009 tot en met 9 juli 2009 kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen bij de gemeenteraad, p/a dienst RO/EZ, postbus 7081, 9701 JB Groningen. Als u mondeling een zienswijze naar voren wilt brengen kunt u een afspraak maken met de afdeling juridische zaken van de dienst RO/EZ, tel. (050) 367 8102.

Groningen, 27 mei 2009

Foto: Tuinwijk ca 1955 (boven de spoorlijn), aanklikken om te vergroten.