Locatie_Beleid_wonen_Project_Concordiastraat-MoesstraatHet Bewonersplatform Tuinwijk is de regelmatige vergadering van actief bij de Tuinwijk betrokken bewoners. Evert Dagelet, de opbouwwerker zit de vergadering voor. En altijd zijn bestuursleden van de Wijkvereniging, het Jeugdcentrum en van verschillende straatcomités aanwezig naast andere geïnteresseerde wijkbewoners.

Op maandag, 10 mei jl. was een bijzondere bijeenkomst van het Bewonersplatform in het Jeugdcentrum aan de Bessemoerstraat.
De bijzonderheid was dat nu ook de woningcorporatie de Huismeesters en de Geestelijk Gezondheidsorganisatie Lentis aanwezig waren om uitleg te geven over het project om 32 woonplekken te realiseren voor begeleid wonen aan de noordzijde van de Concordiastraat, te beginnen bij huisnummer 1.
Huismeesters en Lentis beseften, dat zo'n project vragen oproept bij omwonenden; daarom was dit een goede gelegenheid informatie te geven en vragen te beantwoorden.


Waarom begeleid wonen in Concordiastraat
De Huismeesters rekent het tot haar taak om in de eerste plaats mensen met een smalle beurs van woonruimte te voorzien. Daaronder vallen bijvoorbeeld ook studenten en kwetsbare personen. Studenten, waaronder 26 conservatoriumstudenten wonen al vele jaren in de Tuinwijk. Maar daarnaast is er toenemende vraag naar speciale woonvormen voor kwetsbare mensen. De renovatie van de gehele Concordiabuurt was een moment om hier extra aandacht aan te besteden. Ruim drie jaar geleden was dan ook al in het renovatieplan opgenomen, dat het rijtje woningen aan de noordzijde van de Concordiastraat bestemd zou worden voor een speciaal, begeleid wonenproject voor een kwetsbare doelgroep.
Uit alle belangstellenden is Lentis gekozen. Lentis huurt de woningen van de Huismeesters.

Toelichting Lentis
Lentis legde vervolgens uit, dat het om 32 plekken gaat voor ex-psychiatrische patiënten, die in een begeleidingstraject zitten om uiteindelijk weer volledig zelfstandig te gaan wonen. Het gaat om bewoners tussen de 18 en 65 jaar, waarvan Lentis zeker is, dat er goede afspraken mee te maken zijn als het gaat om huisregels, medicijngebruik e.d. Harddrugsgebruikers en mensen met een mogelijk agressieve achtergrond zijn uitgesloten van dit project.
Lentis verzorgt feitelijk een permanente, 24 uurbegeleiding. in het complex. D.w.z. dat tot 22.00 uur ‘savonds in het aparte begeleidingskantoor personeel aanwezig is, dat ook bereikbaar is voor contacten met de omringende wijkbewoners. Vanaf 22.00 uur is telefonisch contact de gehele nacht door mogelijk. Het gaat er dus om, dat deze cliënten uiteindelijk doorstromen naar compleet zelfstandige woonruimte in de stad; Lentis schat in, dat dit 5 a 7 maal per jaar zal gebeuren.

Wel of geen overlast?
De vragen van bewoners gingen vooral over het effect van dit project op de vele kinderen in de Tuinwijk. Krijgen die op straat te maken met zich zeer merkwaardig gedragende figuren?
Lentis legde uit, dat er al een paar van dit soort projecten in de stad zijn; problemen met en voor de omringende kinderen zijn er nooit geweest. Enkele aanwezige Tuinwijkbewoners konden dit uit eigen ervaring bevestigen. De cliënten waar het nu om gaat wonen bijvoorbeeld al een tijd in feitelijk ongeschikte woningen in de Oosterpoort; incidenten met kinderen zijn daar nooit voorgekomen. De problemen van de betrokken bewoners zijn juist eerder een neiging zich wat terug te trekken en geen sociale contacten aan te gaan. Een enkele bewoner zal misschien voor de oplettende voorbijganger een lichtelijk merkwaardige indruk maken, maar het gaat niet om overlastgevers en schreeuwende figuren. Mocht een bewoner plotseling toch onacceptabel gedrag vertonen, dan kan binnen 24 uur voor overplaatsing naar een instelling geregelt worden.
Van bewonerszijde werd opgemerkt, dat sommige onbegeleid wonende stadsbewoners meer overlast en heibel veroorzaken dan de georganiseerde groep die nu in de wijk komt wonen. Zoiets hoort bij de grote stad.

Klankbordgroep
Door het bestuur van de Wijkvereniging Tuinwijk werd voorgesteld een Klankbordgroep van omwonenden te organiseren, die de eerste 1,5 a 2 jaar zeer regelmatig met de leiding van het project de ervaringen bespreekt. Dit leek ook De Huismeesters en Lentis een goed idee. Er zou ook een enkele cliënt zelf in kunnen zitten; dat bevorderd de sociale contacten.

Hoewel het besluit een dergelijk project hier te vestigen al ruim drie jaar geleden genomen was en dus een formele bezwaartermijn allang is verstreken is het toch van belang te constateren dat op deze bijeenkomst zich niemand tegen de vestiging van het project keerde.
Lentis gaat nu ook schriftelijk de wijk nog verder informeren. De verwachting is, dat begin 2011 de eerste bewoners zullen arriveren.

Derk Jaap Bessem.

NB
De redactie had een brochure "Proefwonen - Weer Op Eigen Benen" aangevraagd als digitaal bestand, om het via de website schikbaar te stellen. Dit boekje gaat echter over een andere doelgroep: Het gaat in het boekje om bewoners die al herhaalde malen uit huis zijn gezet omdat ze of de huur niet betaalden of anderszins. Meestal tengevolge van hun psychiatrisch ziektebeeld. Ook zijn het mensen die bij niet altijd in beeld waren bij Lentis. Dezen horen niet tot de doelgroep van het Begeleid Wonenproject in de Concordiastraat, aldus Henny ten Hove, Manager Algemene Zaken Kliniek & Wonen van Lentis.

Idee Tuinwijk
Idee Comité Tuinwijk Banner Wijkwebsite
Update 31 mei 2018
Klik op de afbeelding!
 
Impressie sloop Buurtcentrum 19-24 september 2014
Sloop buurtcentrum door Luit Dijkstra
Klik op de afbeelding (Foto's door Luit Dijkstra)
Facebook Luisterwijk
Luisterwijk
Klik op de logo's
Zonnepanelen Tuinwijk  Informatie, deelname
Installatie Zonnepanelen Concordiastraat-38
Klik op de afbeeldingen!
Herinrichtingsblog Studentenbuurt 19
Herinrichting_Studentenbuurt_12_september_2011
Lees verder.... Klik ook op
Video's in HD: Klik hier
2 Tuinwijkvideo's Bessemoerpark/nieuwe Buurtcentrum van 1 en 18 april 2014
 bomen BMpark
Prunus in bloei (Inge Okken)
untitled3
Klik op de afbeeldingen!

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden